EXTRAS din LEGEA nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
- Drepturile si Obligatiile Asiguratilor -

Art. 217

1. Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza în conditiile prezentei legi.

2. Drepturile prevazute la alin.(1)se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din România,denumit în continuare CMR,Colegiul Medicilor Dentisti din România denumit în continuare CMDR,Colegiului Farmacistilor din România,denumit în continuare CFR,Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România,denumit în continuare OAMMR,Ordinului Biochimistilor,Biologilor si Chimistilor, denumit în continuare OBBC,precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical,pâna la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul urmator.Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice,si se aproba prin hotarâre a Guvernului.În cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru în termenul prevazut,se prelungeste prin hotarâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs.

3. Contractul-cadru reglementeaza,în principal,conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
a)pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b)lista serviciilor medicale,a serviciilor de îngrijiri,inclusiv la domiciliu,a medicamentelor,dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit.a);
c)criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
d)alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate în vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e)tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza,modul de decontare si actele necesare în acest scop;
f)internarea si externarea bolnavilor;
g)masuri de îngrijire la domiciliu si de recuperare;
h)conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean,precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i)prescrierea si eliberarea medicamentelor,a materialelor sanitare,a procedurilor terapeutice,a protezelor si a ortezelor,a dispozitivelor medicale;
j)modul de informare a asiguratilor;
k)coplata pentru unele servicii medicale.

4. Ministerul Sanatatii Publice împreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice în vederea derularii programelor nationale de sanatate,în conditiile legii.

5. CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru,cu consultarea CMR,CFR,CMDR,OAMMR,OBBC precum si a organizatiilor patronale si sindicale representative din domeniul medical,pâna la 15 decembrie a anului în curs pentru anul urmator,care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.

6. În cazul nefinalizarii normelor metodologice,Ministerul Sanatatii Publice le va elabora si le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin.(5).

 

Art. 218

1. Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza în caz de boala sau de accident,din prima zi de îmbolnavire sau de la data accidentului si pâna la vindecare,în conditiile stabilite de prezenta lege.

2. Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a)sa aleaga furnizorul de servicii medicale,precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura,în conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
b)sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita,daca îndeplinesc toate conditiile prezentei legi,suportând cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c)sa îsi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d)sa beneficieze de servicii medicale,medicamente,materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu,în conditiile legii;
e)sa efectueze controale profilactice,în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f)sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g)sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h)sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i)sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j)sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k)sa beneficieze de dispozitive medicale;
l)sa beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m)sa li se garanteze confidentialitatea privind datele,în special în ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n)sa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
o)sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în conditiile legii.

3. Asiguratii prevazuti în Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare,cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.360/2002 privind Statutul politistului,cu modificarile si completarile ulterioare,beneficiaza de asistenta medicala gratuita,respectiv servicii medicale,medicamente si dispozitive medicale,suportata din fond,în conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective,în conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

4. Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate în unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

 

Art. 219

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art.218 sunt urmatoarele:a)sa se înscrie pe lista unui medic de familie;
b)sa anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari în starea lor de sanatate;
c)sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d)sa anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de asigurati;
e)sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f)sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g)sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata,în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h)sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Art. 220

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute în Programul national de imunizari,monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei,servicii de planificare familiala în conditiile art.223,în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

Art. 221

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârsta de pâna la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari,daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

 

Art. 222

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an,prin casele de asigurari,asupra serviciilor de care beneficiaza,a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata,precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale

 Drepturile si obligatiile asiguratilor.pdf

Tel: 0249.560.671, Fax: 0249.563.171, E-mail: spitalcorabia@yahoo.com

Adresă: Str. Carpati, Nr. 116, Corabia, Jud. Olt 235300