Serviciile medicale furnizate de spital in in perioada 2019-2021:

 

DENUMIRE INDICATORI

2019

2020

2021

Nr pacienti in spitalizare continua acuti

4194

2283

2041

Nr. pacienti in spitalizare continua cronici

216

55

28

Nr pacienti in spitalizare de zi

2354

1418

1835

Servicii medicale acordate in ambulatoriul integrat

27088

18693

20540

Servicii medicale paraclinice:

16580

13419

12756

-investigatii radiologice si imagistica medicala

8020

6549

6148

-investigatii laborator de analize medicale

8560

6870

6608

 

SERVICII MEDICALE REALIZATE IN PERIOADA 2013-2015.PDF

Tel: 0249.560.671, Fax: 0249.563.171, E-mail: spitalcorabia@yahoo.com

Adresă: Str. Carpati, Nr. 116, Corabia, Jud. Olt 235300